Yupana, R. (2017). Editorial. Yupana, (9), 7-8. https://doi.org/10.14409/yu.v0i9.6507