Yupana, R. (2017) Editorial, Yupana, (9), pp. 7-8. doi: 10.14409/yu.v0i9.6507.